Tải Game

Nhiệm Vụ Tân Thủ

23-06

 • Nhận nhiệm vụ tại Lễ Quan

 • Nhiệm Vụ 1:
  • Yêu cầu nhiệm vụ:
   • Tiêu diệt 100 con Quái tại bản đồ yêu cầu
  • Hoàn thành: Thăng lên cấp 40
 • Nhiệm Vụ 2:
  • Yêu cầu nhiệm vụ:
   • Cấp 42 trở lên
   • Tiêu diệt 200 con Quái tại bản đồ yêu cầu
  • Hoàn thành: Thăng lên cấp 60
 • Nhiệm Vụ 3:
  • Yêu cầu nhiệm vụ:
   • Cấp 62 trở lên
   • Tiêu diệt 300 con Quái tại bản đồ yêu cầu
  • Hoàn thành: Thăng lên cấp 80
 • Nhiệm Vụ 4:
  • Yêu cầu nhiệm vụ:
   • Cấp 82 trở lên
   • Tiêu diệt 400 con Quái tại bản đồ yêu cầu
  • Hoàn thành: Thăng lên cấp 90
 • Nhiệm Vụ 5:
  • Yêu cầu nhiệm vụ:
   • Cấp 92 trở lên
   • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tín Sứ
   • Tiêu diệt 500 con Quái tại bản đồ yêu cầu
  • Hoàn thành: Thăng lên cấp 100
 • Nhiệm Vụ 6:
  • Yêu cầu nhiệm vụ:
   • Cấp 102 trở lên
   • Hoàn thành 15 nhiệm vụ Tín Sứ
   • Hoàn thành 10 nhiệm vụ Dã Tẩu
   • Tiêu diệt 1000 con Quái tại bản đồ yêu cầu
  • Hoàn thành: Thăng lên cấp 110

   Lưu Ý : 
  • Nhân vật đã Chuyển Sinh không thể làm nhiệm vụ.
  • Không tham gia Tổ Đội khi đang làm nhiệm vu.