Tải Game

Công Thức Hợp Thành Và Phân Rã HKMP

24-03
Công Thức  Hợp Thành HKMP


Công Thức:
Yêu cầu :

 • 1000 Vạn Lượng
 • Số Mảnh tương ứng với trang bị cần ép
 • 1 Hoàng Kim Thạch


Nâng cấp :
 • Thành công : 50% 
  (Phúc duyên và huyền tinh cao hơn có thể tăng tỉ lệ thành công tối đa 20 % )
  Thành công nhận được 1 trang bị HKMP

  Thất Bại : Mất 1000 vạn lượng và Hoàng Kim Thạch
Công Thức  Phân Rã HKMP
     
 •      Mất 1000 Vạn Lượng