Tải Game

Công Thức Nâng Cấp Mảnh HKMP

24-03
Nâng Cấp Mảnh HKMP


Công Thức:
Yêu cầu :

 • 1 Đồ phổ trang bị muốn nâng cấp
 • 1 Mảnh thiên thạch
 • 1 Huyền tinh cấp 5 trở lên
 • 1 Võ lâm mật tịch
 • 1 Bộ bí kip môn phái
 • 1 Huyền thiết khoáng
 • 1 Khổng tước thạch
 • 1 Mật ngân khoáng
 • 1 Phù dung thạch
 • 1 Chu sa khoáng
 • 1 Chung nhu thạch

Nâng cấp :
 • Thành công : 50% 
  (Phúc duyên và huyền tinh cao hơn có thể tăng tỉ lệ thành công tối đa 20 % )
  Thành công nhận được 1 mảnh HKMP tương đương với mảnh thiên thạch ( 1- 9 )
 • Thất bại : bi mất hết nguyên liệu