Tải Game

Nâng Cấp Vũ Khi Xanh

25-03
Nâng Cấp Vũ Khi Xanh


Công Thức:
Yêu cầu :

 • Trang bị cấp 1 - cấp 7 
  Yêu cầu : Tinh thạch cấp 1 Huyền tinh cấp 5 trở lên
 • Trang bi  cấp 7 - cấp 9
 • Yêu cầu : Tinh thạch cấp 2 Huyền tinh cấp 6 trở lên
 • Trang bị cấp 10
 • Yêu cầu : Tinh thạch cấp 3 Huyền tinh cấp 7 trở lên

Nâng cấp :
 • Thành công : 50% 
  (Phúc duyên và huyền tinh cao hơn có thể tăng tỉ lệ thành công )
  Thành công nhận được 1 vũ khí xanh tương đương
 • Thất bại : bi mất hết nguyên liệu